Kataszteri térképek és iratok (1850–1916)

Kutassunk a telkünk után!

Magyarországon az 1849. évi császári pátens rendelte a kataszteri felmérést, amelynek elsődleges célja az volt, hogy a földadó megállapításához pontos adatokat szolgáltasson. Ugyanakkor a térképezés az állam területének minél jobb megismerését és a tudományokat is szolgálta.

A kataszteri térkép tehát a vizsgált időszakban a földadó megállapításához végzett felmérések eredményeképpen készített, nagy méretarányú (1:2880) térkép. Az egyedi módon komplex adatokat tartalmazó kataszteri térképek és a kataszteri iratok kiváló forrásanyagul szolgálnak a családkutatók, helytörténészek, társadalomtörténészek, térképészek és más tudományágak művelői számára.

 ♦

 

Az 1850-ben indult ideiglenes felmérés során csak a községek és dűlők határát mérték fel, az egyes telkek méretét bevallás alapján állapították meg. 1856-ban kezdődött a részletes, telkenként történő felmérés, amely az ország nagy méretarányú (1:2880) térképezését jelenti. A térképek a hozzájuk kapcsolódó iratokkal együtt információkat közölnek a földrészletek (parcellák, birtokrészletek, telkek) területéről, művelési ágáról és birtoklásáról. A felmérés során készült térképeket alaptérképként használták különböző műszaki és egyéb munkálatokhoz, pl. vasútépítéshez, csatornaépítéshez, vízszabályozáshoz, árvízvédelemhez, birtokrendezéshez stb.

Grandiózus terv közel négyszáz mérnökkel

A felmérés hatalmas vállalkozás volt, melyhez kezdetben a Habsburg Birodalomból vezényelték át a már nagy tapasztalattal rendelkező osztrák, cseh és galíciai földmérőket és felmérési felügyelőket, hisz a birodalomban már a 19. század elején elkezdődtek a kataszteri munkálatok. A kiegyezést követően megnövekedett a magyarországi mérnökök száma. 1869-ben pl. 375 személyt alkalmaztak a kataszteri felmérés szervezetében. A mérnökök száma azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy a részletes felmérést befejezzék, főként azért, mert egyéb feladatokat is elláttak, pl. részt vettek a földadó-szabályozásban, az államhatár rendezésében, helyszínelést végeztek, a mérnöki nyilvántartásokban vezették a változásokat, az ingatlan-nyilvántartás számára adatokat szolgáltattak.

 

Miről és mikor készült részletes felmérés?

1856-ban a Magyar Királyság nyugati határán, a Dunántúlon kezdték a felméréséket, majd Horvátországban folytatták. Ezt követően az 1860-as évek közepén az északkelet-magyarországi megyék következtek, majd a felvidéki és az alföldi megyék. Az utóbbiak térképezése az 1880-as évek végén fejeződött be. 1916-ig a Magyar Királyság 78,7%-át sikerült felmérni, Erdélyben épphogy megkezdték a munkálatokat.

4. kép

 

Milyen információkat tartalmaz a kéziratos kataszteri térkép (1:2880)?

A térkép nagy méretarányban ábrázolja a földbirtokok határait, ezeken belül a művelési ágakat, továbbá az épületeket, valamint általában mindazon tereprészeket és tereptárgyakat, amelyeket a méretarány lehetővé tett: pl. házakat, udvart, gazdasági épületeket, állandó építményeket, utakat, utcákat, tereket, vizeket, öntöző, lecsapoló és árvízvédelmi berendezéseket.

A térképek értelmezéséhez elengedhetetlen:

 • A jelmagyarázat

A korszakban több jelmagyarázat is megjelent a felmérési utasításokban, először német, majd magyar nyelven.

1856. évi jelmagyarázat

1865. évi jelmagyarázat

1869. évi jelmagyarázat

1904. évi jelmagyarázat

 • A kataszteri telekkönyv

A telekkönyvek is kezdetben német nyelven készültek, később magyar és német nyelvű, majd csak magyar nyelvű formanyomtatványokat használtak. Megnevezésük is változott az idők folyamán: Parzellen-Protocoll, birtokrészleti jegyzőkönyv, vallomány- és telekkönyv, kataszteri telekkönyv.

Ezekből az iratokból megtudhatjuk a földrészletek (telkek) adatait:

a birtokosok nevét, lakhelyét és státuszát,

a telkek területének nagyságát, művelési ágát,

és egyéb ezzel kapcsolatos adatokat.

A térkép és a telekkönyv között a helyrajzi szám jelenti a kapcsolatot.

Kál kataszteri telekkönyve, 1886. MNL OL S 79 No. 447/4.

 

Mit tehetünk, ha az adott településről nem találunk kéziratos kataszteri térképet?

A kéziratos kataszteri térkép elkészítését megelőzte a felvételi előrajz megrajzolása, amelynek méretaránya szintén 1:2880. A felvételi előrajzon ugyanakkor nem találhatók helyrajzi számok, a telkek területében a birtokos nevét és házszámát tüntették fel. A kéziratos kataszteri térkép másolataként keletkezett a birtokvázlat, amely tartalmazza a helyrajzi számot, a birtokos nevét és házszámát is. A kéziratos kataszteri térképet nyomtatott formában megjelentették, a kéziratos térképtől eltérően a nyomtatott példányok nem színesek. Remélhetőleg valamelyik közgyűjteményben a település valamelyik térképét sikerül megtalálni.

Hol találhatók a részletes felmérés során keletkezett dokumentumok?

Számos magyarországi közgyűjteményben találhatók kataszteri dokumentumok, azonban ezek többnyire a mai Magyarország területére vonatkoznak. A trianoni békeszerződés értelmében ugyanis a két világháború között át kellett adni az utódállamoknak a területüket ábrázoló kataszteri anyagot. Szórványosan maradtak magyarországi közgyűjteményekben ilyen jellegű dokumentumok, például a kataszteri oleáták (olajos pauszra rajzolt térképek, a nyomtatáshoz használt előnyomatok) az MNL OL térképtárában az S 76 törzsszámon.

Az egykori központi Földmérési Térképtárban (Országos Kataszteri Térképtár) őrzött térképek a hozzájuk tartozó iratokkal együtt a következő gyűjteményekben kutathatók:

A megyei levéltárakba, illetve Budapest Főváros Levéltárába kerültek a helyi földmérési felügyelőségekben, pénzügyigazgatóságokban, földhivatalokban stb. használt térképek és iratok.

Ez azt jelenti, hogy egyik gyűjtemény sem teljes. Ahhoz, hogy egy település kataszteri anyagát összegyűjtsük, több helyen kell kutatást végezni. Így előfordulhat, hogy egyes településekről semmit nem, vagy csak néhány dokumentumtípust találunk meg. Ebben az esetben a helyi földhivatalokhoz vagy polgármesteri hivatalokhoz fordulhatunk, ahol lehetnek még régi kataszteri források.

 

A kataszteri térképek bekerülése az Országos Levéltárba

Az Országos Levéltár gyűjteményébe több részletben kerültek ezek a források. A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya kezdeményezte a térképek közgyűjteménybe kerülését, és a két világháború között nagy mennyiségű térképet vett át a Földmérési Térképtártól. A térképeket helyhiány miatt az MNM Levéltárának raktárában helyezték el, ami történetesen a Bécsi kapu téri levéltárépületben volt. 1934-ben az MNM Levéltárát az Országos Levéltárhoz csatolták, és hamarosan megkezdték a térképek levéltári nyilvántartásba vételét. Ezt követően az 1950-es években vettünk át térképeket és iratokat a FÖMI jogelődeitől, Országos Földmérési Intézettől, a Geodéziai és Kartográfiai Intézettől, valamint az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal Központi Adattárából. A gyűjteményt mindig is kiemelt kutatói érdeklődés övezte, mivel a korszakból ezek a térképek a legnagyobb méretarányú térképek, amelyek az ország nagy részéről rendelkezésre állnak és egységes, tudományos szempontok alapján készültek. Méretarányukból adódóan nagyon részletesek, sok adatot, információt tartalmaznak.

 

Online elérhető nyilvántartások és publikációk

Az MNL és a BFL nyilvántartásai az Elevéltár oldal keresőfelületén és a Magyar Levéltári Portálon kereshetők. Az OSZK Térképtárának anyagát a könyvtár katalógusában dolgozták fel.

Az MNL OL gyűjteménye (2014. évi állapot) digitális felvételekkel együtt kutatható a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon. Digitális felvételek készültek a térképekről és egyes irattípusokról, mint például a birtokosok névjegyzékéről, amelyek mutatóként használhatók a kataszteri telekkönyvekhez.

Georeferált (GPS koordinátákkal ellátott) kataszteri térképek elérhetők a Mapire oldalán, a Levéltári Portálon és az MNL OL adatbázisai között.

A kataszteri dokumentumokról, a felmérés történetéről és a felmérésben részt vevő mérnökökről érdekes cikkeket közöl a Catastrum évnegyedes katasztertörténeti folyóirat, amelyet a Facebookon is követhetnek az érdeklődők.

A blogbejegyzést írta: Török Enikő

Kataszteri térképek és iratok (1850–1916)” bejegyzéshez 37 hozzászólás

 1. Helló. A Krassó-Szörény megyei Berzaszka 1:2880-as méretarányú kataszteri térképének beszerzésében segíthet 1860-1918-ig, valamint a legendákhoz. Beszerezhetők-e tulajdonosok iratai a magyar levéltárból?

  Kedvelés

  1. Üdvözlöm!
   Sajnos az Országos Levéltárban nem található a településről kataszteri térkép és telekkönyv.
   A kataszteri térképek jelmagyarázatait a fenti cikkben a linkekre kattintva meg tudja nyitni.
   Üdvözlettel,
   Török Enikő

   Kedvelés

 2. Kedves Török Enikő!

  A pápateszéri vízimalmokkal foglalkozom, az elmúlt években a vízügyi levéltárban megtaláltam és feldolgoztam 23 pápateszéri malom vízikönyvét, ebből írtam egy könyvet 2014-ben A pápateszéri malmok vízikönyvei címmel.
  Ezután az MNL pápai levéltárában megtaláltam és feldolgoztam 25 pápateszéri vízimalom telekjegyzőkönyvét, ebből írtam 2019-ben a Pápateszéi molnárcsaládok c. könyvet.

  Évek óta használom a mapire.eu felületén elérhető georeferált kataszteri térképet, ez 25 vízimalmot jelöl Pápateszéren, az épület (és a malomó) helyrajzi számával. A kataszteri térkép helyrajzi számait azonban mindeddig nem tudtam azonosÍtani a telekjegyzőkönyvek (és későbbi telekkönyvi betétek) helyrajzi számaival. Erre azért lenne szükségem, mert az a tervem, hogy a telekkönyvi adatok alapján közöljem a 25 pápateszéri vízimalom tulajdonosainak jegyzékét az 1850-es évektől napjainkig.

  Tudna-e segíteni abban, hogy kutathassam a következő dokumentumot: Original Parzellen-Protocoll der Gemeinde Teszér Pápa; Tesze… [S 79 – No. 1504/1.]
  https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/41562/?list=eyJxdWVyeSI6ICJQXHUwMGUxcGF0ZXN6XHUwMGU5ciJ9

  üdvözlettel:
  Nagy Péter

  Kedvelés

  1. Kedves Nagy Péter!
   Pápaterszér telekkönyvét a levéltár Bécsi kapu téri épületében (https://mnl.gov.hu/mnl/ol/kutatotermek) tudja eredetiben kutatni, ehhez szükséges
   – beiratkozni: https://mnl.gov.hu/mnl/ol/uj_kutatoknak#Beiratkoz%C3%A1s
   – kutatóterembe időpontot foglalni: https://mnl.gov.hu/mnl/ol/kutatotermek
   – online kikérni a telekkönyvet: https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::3870045.
   Jó kutatást kívánok!
   Üdvözlettel,
   Török Enikő

   Kedvelés

 3. Kedves Török Enikő! Hallgattam előadását, és felbuzdulva megkerestem, és megtaláltam Berettyóújfalu 1886-os kataszteri térképét a mapire-n. A hungaricana-n térképet nem, de egy füzetet találtam szintén 1886-ból, ahol a lakóházszámokat sorolják fel a lakók nevével. De: régi házszám, új házszám. Nem tudom, melyik házszámot vegyem figyelembe. Ükapám 1874-ben az 512-es házszám alatt lakott. A füzet és a térkép is 1886-ban készült, a térképen a régi vagy az új házszám az aktuális? Ükapámnál: régi házszám 512, új házszám 572. A térképen egész máshol van a két szám. Előre is köszönöm válaszát, és nagyon élveztem az előadást, érdekes volt. Kolosiné L. Anikó

  Kedvelés

  1. Kedves Kolosiné L. Anikó!

   Miután megvizsgáltam a forrásokat, arra jutottam, hogy az új házszámok bevezetésére a kataszteri felmérés kapcsán kerülhetett sor 1886-1887 fordulóján. Tehát 1874-ben a régi házszámok voltak érvényben, esetünkben az 512, ami az átszámozást követően 572 lett.

   A Mapiren lévő kataszteri térképen (https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=2387600.832132193%2C5976538.3951797355%2C2405783.290235529%2C5982271.172301123) helyrajzi számok szerepelnek, így ott nem tudunk házszám alapján keresni.

   A felvételi előrajzon (https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/21043/view/?pg=238&bbox=510%2C-3997%2C4129%2C-1974) viszont házszámok vannak. A két térképet össze lehet vetni, a „Hérnek” dűlőnév segíti a tájékozódást. A 370. helyrajzi szám felel meg az 572. házszámnak: https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=2396810.248127977%2C5978819.020343439%2C2397946.651759435%2C5979177.318913526.

   A kataszteri telekkönyvben (https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/21038/) is ellenőriztem, a 370. hrsz. telek Veres Imre tulajdona és a házszám 572., mint a házszámjegyzékben (https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/21039/view/?pg=12&bbox=1435%2C-3830%2C5054%2C-1807).

   A neten nem találtam olyan helytörténeti szakirodalmat, amely a házszámok változását említette volna. A helytörténettel foglalkozó szakembereknél lehet esetleg érdeklődni ezzel kapcsolatban: http://www.biharimuzeum.hu/hu/node/16.

   Üdvözlettel,
   Török Enikő

   Kedvelés

   1. Nagyon szépen köszönöm, minden világos, sokat segített a családfa kutatásomban. Azonosítani tudtam, hogy ezen az ingatlanon született a dédapám 1874-ben, később az árván maradt nagyapámék feje fölül eladta a rokonság a házat, de felnőtt korában vissza tudta vásárolni, erre a 86 éves édesanyám emlékezett. Később Madách utca 25. lett az ingatlan címe, még emlékszem gyerekkoromból. Aztán lerombolták az öreg házakat, lakótelep épült helyükön.

    Kedvelés

 4. Kedves Enikő! Nekem a vas megyei Pankasz település 1971-es helyrajzi számaira és térképére lenne szükségem. Hol tudnám ezeket megtalálni? Nagyon köszönöm a segítségét! Üdv: Csikós Kata

  Kedvelés

 5. Kedves Török Enikő!
  Már sok éve a családomat kutatom. Ennek területe elsősorban Neszmély (Anda, Mike család), Gecse(Szokodi család), Nagygyimót(Mészáros család), Alsógörzsöny(Pethő család) és Felsőgörzsöny(Győrffy család). A kataszteri térképeket megtaláltam azonban ezeken önmagában a családi földeket nem lehet beazonosítani. Kérem tanácsát, hogy tudok továbbhaladni. Köszönettel Szokodi Attila

  Kedvelés

  1. Kedves Szokodi Attila!
   Neszmélyről az MNL OL térképtárában nincs kataszteri irat, a megyei levéltárban (https://mnl.gov.hu/keml) érdemes érdeklődni, vagy a település önkormányzatának irattárában, vagy a helyileg illetékes földhivatal irattárában.
   A többi településről van az OL-ben irat, melyek a Bécsi kapu téri kutatóteremben kutathatók.
   Gecse: https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::3770810
   https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::3772174
   https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::3773190
   Nagygyimót: https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::3854319
   https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::3854416
   https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::3854517
   Alsógörzsöny: https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::3093670
   https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::3093681
   https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::3177283
   Felsőgörzsöny: https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::3769526
   https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::3769530
   https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::3769540
   Ezeknek a településeknek is lehet iratanyaga a megyei levéltárban (https://mnl.gov.hu/veml).
   Üdvözlettel,
   Török Enikő

   Kedvelés

 6. Tisztelt Török Enikő!

  Amatőr szinten foglalkozom családfa-kutatással a hajdúságban, Hajdúnánáson és Hajdúböszörményben. Ezzel kapcsolatban lenne a kérdésem, hogy XIX. századi kataszteri térképen a telkekre beírt szám ( https://bit.ly/2PYjKVx ) a házszám lenne, az amit az anyakönyvekbe is beírtak?

  Köszönettel: Kelemen Sándor

  Kedvelés

  1. Tisztelt Kelemen Sándor!

   A belinkelt térképen a számok helyrajzi számok. Birtokvázlaton és felvételi előrajzon szerepel házszám a kataszteri térképek közül. Ezekről a dokumentumokról itt olvashat többet: https://www.academia.edu/27035156/Felv%C3%A9teli_el%C5%91rajz_kataszteri_t%C3%A9rk%C3%A9p_%C3%A9s_birtokv%C3%A1zlat_Field_Sketches_Indication_Sketches_and_Cadastral_Maps.
   A helyrajzi számokhoz tartozó tulajdonosoknak és házszámuknak a telekkönyvben lehet utánanézni. Hajdúnánás és Hajdúböszörmény telekkönyve megvan az Országos Levéltárban: https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/22082/ és https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/22060/, valamint https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/22060/. Ezek eredetiben kutathatók.
   Hajdúböszörmény felvételi előrajzának digitális felvételei elérhetők neten: https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/22063/. Ezen rajta van a házszám és a tulajdonos neve.

   A megyei levéltárban lehetnek még további források, pl. Hajdúböszörményről ezen a jelzeten: https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::674862.
   Javaslom, érdeklődjön a megyei levéltárban: https://mnl.gov.hu/mnl/hbml/elerhetosegeink.
   A különböző forrásokról itt olvashat: https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/hol_vannak_a_gyokereink_kataszteri_iratok_es_terkepek_a_csaladtortenet_kutatasban.

   Üdvözlettel,
   Török Enikő (torok.eniko@mnl.gov.hu)

   Kedvelés

 7. Tisztelt Török Enikő!
  Anyai Dédmamám és családja, 1870. évben költözött Nagykanizsa/ Kiskanizsai részre, Ükmama kiskanizsai származású volt, előzőleg Noszlopon éltek, ott született néhány gyermek. Üknagyapámat 10 évnyi kutakodás után sem tudom beazonosítani, Battyáni/Battyányi/Bottyáni János. A család folyamatosan Kiskanizsa, Szepetneki u. 55. élt, legnagyobb sajnálatomra más nevet is használt Ükapám(a miértet nem tudom). Szeretném megkérdezni, mit javasol? milyen térképek, esetleg iratok segítenének a felderítésben?
  Dédmama és Testvérei, azok utódaira vonatkozó adatokat megtaláltam, csak az Ükapám kiléte kérdéses, házasságit nem találtam, halotti bejegyzésben a “másik családnév” szerepel+származása Érsekújvár(ott sem találtam a születését)

  Üdvözlettel: Kovács Mari

  Kedvelés

  1. Tisztelt Kovács Mari!

   Nagykanizsa kataszteri felmérése 1864-ben készült, ezt tanulmányozhatja a Mapiren: https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?bbox=1886042.888320565%2C5852885.030673029%2C1886835.32532474%2C5853123.89638642&map-list=1&layers=osm%2C3%2C4. Ezen a mai Szepetneki út 55. kb. a 12813. hrsz. teleknek feletethető meg: itt Polai Anna szerep, és nincs házszám (piros a hrsz., fekete a házszám) megadva, a telken nincs lakóház. A jobb felső sarokban található egy Átlátszóság csúszka, ezzel lehet a mai térképpel összevetni a 19. századi térképet. A Zalai Megyei Levéltárban érdemes érdeklődni, hogy náluk vannak-e későbbi térképek és iratok: https://mnl.gov.hu/mnl/zml/ugyfelszolgalat.

   Az ükpapa beazonosítását az anyakönyvek segíthetik, munkájához javaslom az alábbi adatbázisok használatát:
   https://hungaricana.hu/hu/
   https://adtplus.arcanum.hu/hu/
   https://www.eleveltar.hu/
   https://adatbazisokonline.hu/
   https://www.familysearch.org/hu/
   https://macse.hu/society/adattarak.php

   Üdvözlettel,
   Török Enikő

   Kedvelés

 8. Tisztelt Török Enikő! Pilisvörösvár kataszteri térképét megtaláltam a Mapire-n, de a hozzá tartozó iratokat, előfelvételi rajzot. telekkönyvet, vagy valamit, amin szerepel a helyrajzi számokhoz tartozó tulajdonos neve, sehol nem találok. Családfakutatás okán érdekelne, dédnagymamám telkét keresem. Ebben szeretném a segítségét kérni. Előre is köszönöm.

  Kedvelés

  1. Tisztelt Schreck Györgyné!
   A Pest Megyei Levéltárban találhatók telekkönyvek, de a jegyzékből sajnos nem derül ki, hogy a telekkönyv melyik évből származik. A jegyzéket itt találja: https://docplayer.hu/48149847-Vi-foldhivataltol-atvett-telekkonyvi-iratok-xix-xx-szazad.html.
   A megyei levéltár elérhetőségeit itt találja: https://mnl.gov.hu/mnl/pml/elerhetoseg. Érdemes megkérdezni a kollégákat, hogy esetleg más jelzeten vannak-e még telekkönyvek.
   Ha esetleg a levéltárban lévő telekkönyv és a Mapiren lévő térkép évköre nem egyezik, akkor telekkönyvet lehet keresni még a helyi polgármesteri hivatalnál vagy a helyi földhivatalnál.
   Sikeres kutatást kívánok!
   Üdvözlettel,
   Török Enikő

   Kedvelés

 9. Tisztelt Török Enikő.

  Lukanénye község egykori Hont vármegye kataszteri térképei érdekelnének diplomanunka megírása céljából. Tudna segíteni hol találom meg?

  Üdvözlettel.

  Kedvelés

 10. Kedves Török Enikő! Szatmár megye Romaniához csatolt falvainak (Csengerbagos, Óvári) kataszteri térképei érdekelnének családfakutatás céljából. Hol találhatom meg őket? Köszönöm válaszát.

  Kedvelés

  1. Kedves Rápolti Enikő!
   A cikkben található Magyarország-térkép szerint 1916-ig nem mérték fel Szatmár vármegye egész területét, így elképzelhető, hogy ezt a két települést sem. Amennyiben mégis sor került a felmérésre, akkor nagy valószínűség szerint magyarországi gyűjteményben nem találhatók meg a térképek, a Mapire-re (https://mapire.eu/hu/map/cadastral/) sem került fel. Romániai levéltárakban, a helyi polgármesteri hivatalnál vagy az helyileg illetékes földhivatalnál érdemes érdeklődni.
   Üdvözlettel,
   Török Enikő

   Kedvelés

 11. I am researching my family history and I would like to find out which land plots my ancestors owned. Are there scanned land registers for Bátaszék, Tolna County and Majs Baranya County?

  Best regards
  Marko Jovanov

  Kedvelik 1 személy

  1. The land register of Bátaszék (https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/27468/) has not been scanned yet, you can research the original document in the research room (Budapest, Bécsi kapu tér).
   But the following written documents are available online:
   register of building plots: https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/27469/
   owners lists: https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/27472/
   https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/27473/
   https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/27474/
   https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/27475/
   housenumber schedules: https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/27476/
   https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/27477/
   https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/27478/
   https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/27479/
   https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/27480/
   You can find the owners names on the field sketches: https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/27483/

   I suppose that the land registers of Majs are kept in the Baranya County Archives (baml@mnl.gov.hu).

   Best regards,
   Török Enikő

   Kedvelés

   1. Tisztelt Török Enikő!
    Érdekelne egy erdőbecsüs és kataszteri hivatalnok, aki Erdélyben Marosvásárhelyen, Nagyszebenben, Szászvárosban és Nagyenyeden tevékenykedett 1851 és 1868 között. Neve Bodor Ferenc(1804-1874) Van-e valamilyen megemlítés, utalás nevével kapcsolatban?
    Tisztelettel Komán János

    Kedvelés

   2. Tisztelt Komán János!
    A bécsi állami levéltárban a Generaldirektion des Grundsteuerkatasters iratanyagát (https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?id=28753) ajánlom a figyelmében, melyhez évenként vannak mutatókönyvek is. Azonban a mutatókönyvben nem minden, egy-egy ügyiratban előforduló személynevet vettek fel, így az erdélyi adóbizottmány ügyiratait érdemes átnézni.
    Az MNL Országos Levéltárában 1 csomónyi iratanyag található: https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=mnlscope&ref=mnlscope::2019, amely darabszinten átnézéssel kutatható. Az OL erdélyi irataival kapcsolatban érdemes megkérdezni az anyag referensét: Kovács Zsuzsannát (kovacs.zsuzsanna@mnl.gov.hu).
    Üdvözlettel,
    Török Enikő

    Kedvelés

 12. I would like to identify the location of the Sonnenschein family (on today’s map) that lived in “Rodina bývala v Nitre na Párovskej ulici číslo 24.” during the 1893-1898 era.
  The family father is Abraham (Abrahamovi) Sonnenschein, and one of his sons is Leopold Sonnenschein.
  Abraham’s son is a famous psychiatrist, a deep psychologist, called Szondi Lipot since 1911.

  In Habsburg Birodalom – Kataszteri térképek (XIX. Század) I could not find a cadastral map of Nitra.
  https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?bbox=1817942.5072701997%2C6071817.398584182%2C2231008.2081232923%2C6224691.455154535&map-list=1&layers=osm%2C3%2C4

  Is there a way to get Nitra (Nyitra) cadastral map per 1893-1898 years?

  Best regards

  Kedvelés

 13. A kataszteri bejegyzések német kifejezéseit próbáltam kibogarászni. Nem tudom, hogy a Landmann és a Landbesitzer között mi a különbség. A Grundbesitzer talán a máshol honos birtokos kitétele, de a helyi nemesekhez írt szót sem tudtam elolvasni. Tudna ebben segíteni?

  Kedvelés

  1. Tisztelt Horváth Balázs!

   Az egyes kifejezések, szavak jelentése adott esetben függ a szövegkörnyezettől, attól, hogy mikor íródott és milyen jellegű dokumentumban fordul elő.

   Az 1856. és az 1865. évi felmérési utasítás a Grundbesitzer kifejezést használja, mely magyarul az 1869. évi utasításban a „birtokos”, „a telek birtokosa”, „földbirtokos” fordításban szerepel.

   A német nyelvű kataszteri telekkönyvekben azonban a Grundeingenthümer-t használják, például Lajoskomárom telekkönyvében. Ezt a későbbi, magyar nyelvű telekkönyvekben birtokosként, földbirtokosként fordítják, lásd erre példaképp Kál kataszteri telekkönyvét fentebb.

   Mindezek alapján a kataszteri iratokban előforduló Grundbesitzer-t a ”telek birtokosa” kifejezéssel fordítanám. Ezt a szót használták minden telekbirtokosra lakhelyétől függetlenül.

   A Landmann szó az utasításokban nem használatos, viszont a kataszteri iratokban igen, mégpedig a „Stand” (a birtokos állapota, „állapotja”, „állás”) rovatban (l. Lajoskomárom kataszteri telekkönyvét, Hosszúhetény névjegyzékét), magyar nyelvű iratban (pl. Nagyág névjegyzékében) ez „földmívelő”-ként van feltüntetve. Vagyis itt a Landmann a Bauer szinonimája, ami magyarul paraszt, földművelő.

   A Landbesitzer szóval a felmérési utasításokban és a kataszteri iratokban nem találkoztam. Maga a szó földbirtokost, földtulajdonost jelent.
   Ha tud küldeni (torok.eniko@mnl.gov.hu) a forrásról digitális felvételt, akkor az segítené a szavak értelmezését.

   Üdvözlettel,
   Török Enikő

   Kedvelés

 14. Tisztelt Török Enikő!

  Nagy élvezettel szoktam böngészni az archivportal-on, illetve a mapire-en a kataszteri térképeket, s közben fejembe vettem, hogy néhány hozzám közel álló terület egykori birtokosainak kilétét megpróbálom felfedni. Sajnos az érintett településnek (Nagytálya, Heves megye) a kataszteri térképe, nem pedig a birtokvázlata lett digitalizálva, így az érintett helyrajzi számokhoz tartozó birtokosok megtalálása a telekkönyvben kissé macerásnak tűnik. Tudna abban segíteni, hogy a birtokvázlat megtalálható-e, és hol, illetve ezek az anyagok kutathatóak-e?
  Segítségét előre is köszönve, üdvözlettel
  Szabó Csaba

  Kedvelés

  1. Tisztelt Szabó Csaba!

   Köszönöm a levelét, és örülök, hogy érdeklődik a kataszteri források iránt. Keresgéltem a közgyűjtemények (OSZK, Hungaricana) online elérhető katalógusaiban és nyilvántartásaiban, de sajnos nem találtam birtokvázlatot Nagytályáról. Ennek ellenére ajánlom, hogy érdeklődjék a Heves Megyei Levéltárban. Előfordulhat az is, hogy nem került közgyűjteménybe a birtokvázlat, így a helyi földhivatalt és a polgármesteri hivatalt is érdemes megkérdezni.

   Sikeres kutatást és boldog új évet kívánok,
   Török Enikő

   Kedvelés

 15. A telekönyv elérhető digitalizált változatban? Családfakutatáshoz használom a kataszteri térképeket, de igen nehéz a családnevek kutatása, sok helyen csak telekszám látható. Köszönöm!

  Van-e valamilyen civil kezdeményezés, hogy pl. telekkönyvek adatait elektronikus táblázatba (pl.: excel) rendezze? Szívesen közreműködnék magánemberként.

  Kedvelés

  1. Kedves Tom Wolf!
   Köszönjük hozzászólását. Örömünkre szolgál, hogy gyűjteményünket, a kataszteri térképet családfa-kutatáshoz tudja használni. A kataszteri telekkönyvek a térképek kutatásához tényleg elengedhetetlenek. Az Országos Levéltár térképtárában őrzött telekkönyvek sajnos nincsenek beszkennelve. A térképtárban nincs mindegyik településről telekkönyv, de így is hatalmas mennyiséget tesz ki az anyag: 2179 telekkönyv található nálunk, körülbelül 700 000 oldalnyi anyag. Ezek eredetiben kutathatók a Bécsi kapu téri kutatóteremben.

   Folyamatban van a lakóházak jegyzékének és a birtokosok névjegyzékének szkennelése, ez segítheti a kutatást. Például:
   https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/19511/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJGSUVMRFMiOiBbIlRJUCJdLCAiUElDIjogWyJZRVMiXX0sICJxdWVyeSI6ICJsYWtcdTAwZjNoXHUwMGUxemFrIn0

   https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/19513/?list=eyJxdWVyeSI6ICJiaXJ0b2tvc29rIG5cdTAwZTl2amVneXpcdTAwZTlrZSJ9

   Sok településről azonban nem található kataszteri irat az Országos Levéltár térképtárában, ebben az esetben a megyei levéltárakban ajánlott érdeklődni.

   Jelenleg sajnos nem szerepel terveink között telekkönyvi adatbázis, de köszönjük a javaslatát, pozitív hozzáállását!:)
   Ugyanakkor az Ön kérdése is arra ösztönöz minket, hogy gondolkodjunk a továbblépés lehetőségén.

   Üdvözlettel,
   Török Enikő PhD

   Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger ezt szereti: